Twój koszyk jest pusty ...
1 » Polityka Reklamacji2

Polityka Reklamacji

Polityka reklamacji to zasady rozpatrywania reklamacji produktów dystrybuowanych przez MFRYZ Michał Jaworski.

Towar można reklamować:
- na podstawie gwarancji,
- na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w przypadku nabycia towarów do dnia 24.12.2014r.,
- na podstawie rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym w przypadku nabycia towarów od 25.12.2014r.

1.1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenie wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

1.2. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.

1.3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży mogę być  przesyłane:
- na piśmie (z dopiskiem REKLAMACJA) na adres:
MFRYZ Michał Jaworski
Ul. Żeromskiego 2
26-600 Radom
- drogą mailową na adres: zamowienia@mfryz.pl
Sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza, który usprawni proces reklamacji. 
Wzór formularza reklamacji

1.4. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta
b) numer zamówienia;
c) data zakupu produktu;
d) data stwierdzenia wady produktu; 
e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
f) określenie roszczenia.

1.5. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu u Sprzedawcy (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).

1.6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

1.7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu) Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

1.8. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.
1.9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

Przejdź do strony głównej